کارشناسی خودرو پراید مدل ۹۱
سازنده:    سایپا
مدل:   SX
سال:   ۹۱تیپ: 
رنگ:   نوک مدادی
روکش رنگ:  –
گیربکس:  دنده ای
کارکرد:  ۱۶۰۰۰۰
تعداد دنده:   ۴نوع سوخت: بنزین
تعدا سیلندر:   ۴حجم موتور:   ۱۴۰۰
کارشناسی خودرو پراید مدل 91

کارشناسی خودرو پراید مدل ۹۱، به طور کامل انجام شد، شاسی عقب ضربه دارد، درب جلو و عقب و گلگیر جلو سمت راننده رنگ دارد. جلوبندی و ترمز خراب

در جلو سمت راننده : تعویضستون عقب سمت شاگرد : سالم
در عقب سمت راننده : تعویضگلگیر جلو سمت راننده : تعویض
در جلو سمت شاگرد : سالمگلگیر عقب سمت راننده : سالم
در عقب سمت شاگرد : سالمگلگیر جلو سمت شاگرد : سالم
شاسی جلو : سالم
گلگیر عقب سمت شاگرد : سالم
شاسی عقب : ضربه دارد
سقف : سالم
ستون جلو سمت راننده : سالم
کاپوت: سالم
ستون عقب سمت راننده : سالمصندوق عقب : سالم
ستون جلو سمت شاگرد : سالم

موتور از نظر موتور مشکلی ندارد | ترمزها و جلوبندی خراب می باشد.